Therapiecentrum Montfort

Privacyverklaring

Privacyverklaring Therapiecentrum Montfort

Therapiecentrum Montfort hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy reglement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Therapiecentrum Montfort houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy reglement;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Therapiecentrum Montfort zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy reglement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Persoonsgegevens

Verwerking van persoonsgegevens van u als patiënt/klant

Persoonsgegevens van klanten worden door Therapiecentrum Montfort verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Patiëntgegevens vastleggen t.b.v. behandelproces;
 • Cliëntgegevens vastleggen t.b.v. (medische) training;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De behandelovereenkomst;
 • Trainingsactiviteiten;
 • Behandeling bij Gewichtsconsulent.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Therapiecentrum Montfort de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer vast en of mobiel of zakelijk;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Gezondheidsgegevens;
 • BSN (alleen voor fysiotherapeutische behandelingen);
 • ID of paspoortnummer(alleen voor fysiotherapeutische behandelingen);
 • Verzekeringsgegevens (alleen voor fysiotherapeutische behandelingen).

Door de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst zijn wij bij fysiotherapeutische behandelingen verplicht om uw BSN nummer te noteren en om uw Identificatie vast te leggen in ons software programma Intramed. Met deze gegevens kunnen wij uw verzekeringsgegevens opvragen bij VECOZO. Zodra wij uw verzekeringsgegevens hebben, kunnen wij u behandelingen declareren bij uw verzekering of uw verzekeraar adviseert ons om de behandelingen rechtstreeks aan u te declareren (bij geen of niet voldoende aanvullende verzekering).

Mocht u besluiten dat wij uw BSN nummer en Identificatie niet mogen vastleggen, zijn wij genoodzaakt u uit te sluiten van behandelingen, voortvloeiend uit de hier boven beschreven wet.

Uw persoonsgegevens worden door Therapiecentrum Montfort opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst. 15 jaar bewaartermijn
  conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).
 • Voor sporters worden de gegevens bewaard tot 3 maanden na stopzetten sporten.

Verwerking van persoonsgegevens van Zorgverleners

Persoonsgegevens van zorgverleners worden door Therapiecentrum Montfort verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitwisselen van patiëntgegevens t.b.v. de behandeling.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Verwijzing;
 • Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Therapiecentrum Montfort de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoon;
 • AGB;
 • Zorgmail gegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Therapiecentrum Montfort opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst van de patiënt.
 • 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Therapiecentrum Montfort verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.
  Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Therapiecentrum Montfort de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • AGB-nummer;
 • BIG-nummer;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;
 • Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Therapiecentrum Montfort opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een arbeidsovereenkomst heeft;
 • De financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Alle gegevens die wij van u op papier bewaren worden opgesloten in kasten, waarvoor wij intern een sleutelbeleid hebben opgesteld. Na afloop van een lopend kalenderjaar worden de papieren opgeslagen in een brandkast.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de digitale dossiervoering (EPD) (Intramed);
 • Het verwerken van declaraties (Intramed en VECOZO);
 • Het verzorgen van de uitvraag van patiënttevredenheidsonderzoeken;
 • Het verwerken van financiële administratie.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft (bijvoorbeeld een schadeverzekeraar na een ongeval).

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Therapiecentrum Montfort bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist (Financiële gegevens 7 jaar, Medische noodzakelijke gegevens 15 jaar).

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Therapiecentrum Montfort van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
 • Voor medewerkers van externe bedrijven (zoals poetsbedrijf, ICT bedrijf etc.) wordt er schriftelijk vastgelegd dat ook zij geheimhoudingsplicht hebben.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens
Therapiecentrum Montfort
Dijkhof 1
6065 GA Montfort
info@therapiecentrummontfort.nl

Therapiecentrum Montfort

KvK-nummer 1411586
AGB-code 04005131
Privacyverklaring

Therapiecentrum Montfort

Openingstijden

Maandag 08:00 - 17:00
Dinsdag 08:00 - 18:00 en 19:00 - 20:00
Woensdag 08:00 - 20:00
Donderdag 08:00 - 20:00
Vrijdag 08:00 - 17:00
Zaterdag en zondag gesloten